فرمهای ثبت قرارداد

فرم های ثبت قرارداد :قابل توجه اعضای محترم حقیقی سازمان  در راستای تسهیل امور و کاهش مراجعات حضوری، پس از انتخاب ناظر در سامانه ارجاع نظارت با دانلود و انعقاد قرارداد جاری(ویرایش 5) با صاحبکار و همچنین تکمیل فرم معرفی هماهنگ کننده، ثبت قراردادهای چهارگانه ( سازه، معماری، برق و مکانیک – هر کدام 3 نسخه) توسط هماهنگ کننده معرفی شده امکان پذیر است و نیاز به حضور سایر ناظران در سازمان نیست.

 دانلود فایل قرارداد و معرفی نامه

معمار برتر

معرفی معمار برتر

در این قسمت ما به معرفی برخی از برترین مهندسین شهر خواهیم پرداخت

دسترسی سریع

مهندسین برتر

مهندس برتر

در این قسمت ما به معرفی برترین مهندسین شهر خواهیم پرداخت